Faq

A

Aanbesteden

Een opdrachtgever maakt bekend dat hij werk wil laten uitvoeren en nodigt een bedrijf / bedrijven uit om offerte in te dienen.

Aangenomen werk

overeenkomst waarbij de ondernemer zich ertoe verbindt een bepaald werk uit te voeren

Aannemingsovereenkomst
Een overeenkomst waarbij de aannemer zich verbindt om een bepaald bouwwerk tegen een vooraf overeengekomen prijs en binnen een vooraf vastgestelde tijd tot stand te brengen.

Afbouw

Met afbouw wordt bedoeld de werkzaamheden die verricht worden om een casco verder af te werken tot een volwaardige woning. In sommige gevallen kunnen de toekomstige bewoners dit ook zelf doen.

B

Beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitplan is een middel om ’richting’ te geven aan bouwplannen. In een beeldkwaliteitsplan wordt aan de hand van foto’s en schetsen een beeld gegeven van de gewenste kwaliteiten voor de te ontwikkelen woonomgeving. Vaak wordt in een beeldkwaliteitsplan duidelijk wat voor (architectonische) stijl/karakter de plannenmakers voor ogen hebben. Het beeldkwaliteitsplan vormt een brug tussen een stedenbouwkundig uitwerkingsplan en het architectonische ontwerp.

Bestek
Nauwkeurige beschrijving en tekening van een uit te voeren werk, de te gebruiken materialen, de voorwaarden en kwaliteitseisen waarmee rekening moet worden gehouden bij het uitvoeren van een bouwwerk.

Bestektekening
Bouwtekening die dient als richtlijn en voorschrift voor de bouwer, behorend bij het bestek.

Bestemmingsplan

Door de gemeenteraad vastgesteld plan dat de bestemming voor een locatie vastlegt.

Bezwaarprocedure

Omwonenden kunnen bezwaar indienen bij de aanvraag van de bouwvergunning of de wijziging van een bestemmingsplan.

Bodemgeschiktheidsverklaring

Verklaring dat de grond geen verontreinigingen bevat waardoor deze niet geschikt is voor woningbouw. Deze verklaring moet overlegd worden bij de aanvraag van een bouwvergunning. Ook wel schoongrondverklaring genoemd.

Bouwbesluit

Regeling van het Rijk: geeft minimum technische bouwvoorschriften voor een bouwwerk. Deze worden getoetst bij het verlenen van een bouwvergunning. De voorschriften hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Bouwgarant
Wij zijn aangesloten bij de Stichting BouwGarant en voldoen aan strenge eisen op het gebied van vakmanschap en betrouwbaarheid. Het kwaliteitslabel, dat is gestart in 2003, kent inmiddels ruim 2000 deelnemers. Wij voldoen als BouwGarant-aannemer aan een aantal duidelijk omschreven eisen. Wij beschikken over de juiste diploma’s en verzekeringen, leggen afspraken schriftelijk vast, bieden de VerBOUWgarantie aan en beschikken over een klachtenprocedure. Als BouwGarant-aannemer worden wij door twee onafhankelijke instanties getoetst.

Bouwrente

Alle rente die de koper moet betalen tijdens de bouw aan de aannemer en de geldverstrekker: uitstelrente, boeterente, financiële vergoeding, hypotheekrente. Dezelfde term wordt ook gebruikt voor de hypotheekrente die u tijdens de bouw betaalt over dat deel van de hypotheek waarmee u de bouwer heeft betaald.

Bouwrijpe grond

Grond die geschikt is (gemaakt) om te bebouwen.

Bouwtermijnen
Een nieuwbouwhuis wordt vaak in termijnen betaald. De gedeelten van de koop-/aanneemsom die volgens het contract voor een nieuwbouwhuis moeten worden voldaan zijn de bouwtermijnen.

Bouwvergunning

Vergunning van gemeente die afgegeven wordt na toetsing van bouwtekeningen, constructieberekeningen en Energie Prestatie Normberekening aan het bouwbesluit, en ontwerp aan het bestemmingsplan en de eisen van welstand.

Bouwverordening

Gemeentelijke verordening die onder andere de stedenbouwkundige eisen, de procedure voor de bouwvergunning en de regels voor het gebruik van het bouwwerk weergeeft.

Bouwvolume

Het bruto-bouwvolume is het volume dat wordt gemeten met inbegrip van buitenmuren en dak, te vertrekken van het maaiveld.

Brutovloeroppervlakte (BVO)

Oppervlakte inclusief constructieonderdelen, binnenwanden, trapgaten, schoorstenen, etcetera, maar exclusief dakterras, balkon en dergelijke.

Burenrecht

Wettelijk vastgelegde rechten en verplichtingen van de eigenaars van naburige, dat wil zeggen aan elkaar grenzende, erven.

C

CAR-verzekering

De CAR-verzekering (Construction All Risks) is een verzekering die dekking biedt tegen materiële schade

die kan ontstaan tijdens de bouw. Een volledige CAR-verzekering dekt ten eerste het bouwwerk,

bijvoorbeeld tegen brand. Ten tweede de aansprakelijkheid tegenover derden ten gevolge van de

bouwwerkzaamheden, bijvoorbeeld als uw buurman een steiger door het raam krijgt. Ten derde de schade

die zou kunnen ontstaan aan uw eigendommen en ten vierde de materialen die op het werk worden

gebruikt. Uiteraard zijn wij in het bezit van een CAR Verzekering

Casco

Alleen de dragende constructie van een gebouw plus de buitenafwerking. (Dus exclusief de gehele binnenafwerking.)

Constructeur

Tekent de constructieve details en berekent het dragend vermogen van de constructies van het bouwwerk.

D

Definitief ontwerp

Een nadere uitwerking van het VO (voorlopig ontwerp), en volgt de aanvraag van de bouwvergunning. In deze fase wordt ook een kostenbegroting gemaakt.

Duurzaam bouwen

Dit is  een manier van bouwen waarbij milieu- en gezondheidseffecten van het bouwen en het wonen zo veel mogelijk beperkt worden. Wordt vaak afgekort tot ’dubo’. Ook wel mens- en milieuvriendelijk bouwen genoemd.

E

Eindoplevering
Definitieve oplevering van een bouwwerk, nadat de in de onderhoudstermijn aan het licht gekomen gebreken of niet uitgevoerde reparaties door de aannemer zijn verholpen

Energie Prestatie Coefficient (EPC)

EPC staat voor energieprestatie-coëfficient. Het drukt uit hoe energiezuinig een woning is. De waarde wordt uitgedrukt in een getal. Voor 2010 is de norm voor nieuwbouwwoningen een EPC van 0,8.

Energie Prestatie Norm (EPN)

Norm over energieverbruik, opgenomen in het Bouwbesluit.

G

Garantie Instituut Woningbouw (GIW)

Instituut voor nieuwbouw dat de belangrijkste risico’s voor kopers (afbouw bij faillissement bijvoorbeeld) afdekt en het vertrouwen tussen kopers en bouwondernemers bevordert. Meer informatie via giw.nl

K

Kadaster

Het Kadaster verzamelt gegevens over registergoederen in Nederland, houdt deze bij in openbare registers (en op kadastrale kaarten) en stelt deze gegevens tegen een vergoeding beschikbaar aan particulieren, bedrijven en andere belanghebbenden in de samenleving. Huizen en appartementen behoren tot ’registergoederen’. Zie voor meer informatie: kadaster.nl

Kavel

Een afgebakend stuk grond.

L

Leges

De kosten die aan de gemeente betaald dienen te worden voor het aanvragen van vergunningen en andere administratieve handelingen.

Leveringsvoorwaarden:

Al onze werken worden uitgevoerd op basis van de algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992). Download hier een exemplaar van deze voorwaarden.

M

Maaiveld

Hoogte waarop het omliggende terrein aansluit op de woning

Materieel

Gereedschap of machines die worden ingezet bij de bouw.

Meerwerk
Werkzaamheden die dient te worden uitgevoerd maar niet zijn opgenomen in de aannemingsovereenkomst, worden omschreven als meerwerk.

Minder werk

De begrote kosten voor werk dat niet is uitgevoerd, maar wel is begroot.

N

NEN

Normering door het Nederlands Normalisatie-instituut. Veel voorschriften uit het bouwbesluit zijn NEN-genormeerd.

O

Onderaannemer

Ondernemer die in opdracht van de hoofdaannemer een bepaald onderdeel van de verbouwing voor zijn rekening neemt, b.v. stukadoor of schilder

Oplevering

Het moment dat wij de aangenomen werkzaamheden overdragen aan de opdrachtgever.

Opzichter

Inspecteert en begeleidt bouw.

P

Pannenbier

Pannenbier wordt gedronken als het hoogste punt van een gebouw is bereikt. Volgens de traditie gaat de vlag dan uit en trakteert de opdrachtgever.

Peil

Bovenkant begane grond vloer en uitgangspunt voor de hoogtemaatvoering

Politie Keurmerk Veilig Wonen
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen® is een keurmerk dat afgegeven wordt voor woningen, complexen en wijken die voldoen aan een voorgeschreven pakket van eisen rond sociale veiligheid, leefbaarheid, inbraak- en brandpreventie. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen® bestaat eigenlijk uit twee keurmerken: Politiekeurmerk Veilig Wonen® Nieuwbouw Politiekeurmerk Veilig Wonen®Bestaande Bouw

Principeverzoek

Verzoek naar de gemeente, die het voorlegt aan de welstandscommissie, of het gebouw/ verbouwing binnen het welstandsbeleid van de gemeente valt. De commissie bestaat uit architecten en andere deskundigen en beoordeelt op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota.

Programma van Eisen (PvE)

De opdrachtgever beschrijft in een Programma van Eisen (PvE) wat hij van het ontwerp verwacht. De eisen geven aan wat zeker gerealiseerd moet worden. De locatie moet bekend zijn en het programma moet aansluiten bij de gemeentelijke eisen en randvoorwaarden. Eventueel kan een PvE worden uitgebreid met een programma van wensen, waarbij de wensen bestaan uit dat wat gerealiseerd wordt als het kan.

R

Regie

Rooilijn

De grens tussen de openbare weg en de aangrenzende eigendommen, hetzij volgens de actuele bezitstoestand, dan wel volgens het bestemmingsplan.

Ruwbouw

Het onafgewerkte, dragende en afsluitende deel van een gebouw, oftewel: fundering, vloeren, wanden en dak. Ramen, deuren en beglazing worden hier in deze fase nog niet toe gerekend.

S

Sondering

Onderzoek naar de draagkracht van de bodem voor het bepalen van de funderingsconstructie.

Stichting Bouwgarant

Wij zijn aangesloten bij de Stichting BouwGarant en voldoen aan strenge eisen op het gebied van vakmanschap en betrouwbaarheid. Het kwaliteitslabel, dat is gestart in 2003, kent inmiddels ruim 2000 deelnemers. Wij voldoen als BouwGarant-aannemer aan een aantal duidelijk omschreven eisen. Wij beschikken over de juiste diploma’s en verzekeringen, leggen afspraken schriftelijk vast, bieden de VerBOUWgarantie aan en beschikken over een klachtenprocedure. Als BouwGarant-aannemer worden wij door twee onafhankelijke instanties getoetst.

V

Verbouwgarantie

Als BouwGarant-aannemer bieden wij u nog een extra zekerheid: de VerBOUWgarantie. Dit exclusieve BouwGarant-product biedt ondermeer een garantie op de constructie en op herstel van opleveringsgebreken. Voor de VerBOUWgarantie wordt een kleine premie in rekening gebracht die afhankelijk is van de hoogte van de aanneemsom.

Voorlopig ontwerp (VO)

Een globale uitwerking van het Programma van Eisen in een ontwerp van gevels en plattegronden.

W

Welstandscommissie

Commissie (in opdracht van de gemeente) die bepaalt of het gebouw binnen het welstandsbeleid van de gemeente valt. De commissie bestaat uit architecten en andere deskundigen en beoordeelt op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota.